Tranh chế thời vật giá tăng

Năm anh em trên một chuyến xe tăng… giá. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này hãy níu ước muốn cho thời gian trở lại thời xăng 4.500 đồng một lít.

Năm anh em trên một chuyến xe tăng... giá.
Năm anh em trên một chuyến xe tăng… giá.
Đầy bình được hẳn nửa lít xăng.
Đầy bình được hẳn nửa lít xăng.
Giải pháp giao thông tối ưu thời xăng tăng giá.
Giải pháp giao thông tối ưu thời xăng tăng giá.
Em có một ước ao...
Em có một ước ao…
Sự khác nhau giữa quá khứ và hiện tại của Người dơi.
Sự khác nhau giữa quá khứ và hiện tại của Người dơi.

Các bài viết khác trong mục Thư giãn