Sở Y tế tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2011-2020, căn cứ theo Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”, ngày 28/01/2015 Sở Y tế đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế trên địa bàn TP.HCM năm 2015 cho các bệnh viện công trực thuộc Sở Y tế.

 

Dịch vụ y tế công
Dịch vụ y tế công

Mục đích cụ thể của cuộc khảo sát là (1) Tổng hợp ghi nhận ý kiến nhận xét, đánh giá về sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ y tế công, (2) Thông qua khảo sát, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, người dân và doanh nghiệp để đề ra những giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp và (3) Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và bình xét thi đua – khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị được khảo sát sẽ bao gồm: Cơ quan hành chính (Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Y tế), đơn vị sự nghiệp y tế công lập (Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế; Bệnh viện quận/huyện, Trung tâm Y tế dự phòng quận/huyện).

        Các lĩnh vực được khảo sát bao gồm: tiêm chủng; khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; an toàn vệ sinh thực phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y.

Nội dung khảo sát được xây dựng dựa trên các tiêu chí: (a) Tiếp cận dịch vụ, chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế công lập khi thực hiện dịch vụ, (b) Mức độ thuận lợi trong thực hiện dịch vụ hành chính công, dịch vụ y tế công và kết quả thực hiện, (c) Năng lực chuyên môn và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ y tế công, và (d) Kết quả, thời gian giải quyết dịch vụ hành chính công, dịch vụ y tế công; chi phí của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải trả để giải quyết công việc.


Các bài viết khác trong mục Tin chuyên ngành